Zakon LLB

Opšte

Opis programa

ÐÑеглед кÑÑÑа

СÑÑдиÑаÑÑе на ÑÑадиÑионалном ÑнивеÑзиÑеÑÑ Ð¾Ð´ ÑÑвене Ñигле на коме Ñе закон пÑедаÑе од 1927. ÐÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑакÑиÑни пÑогÑам пÑÑжа оÑнове поÑÑÐµÐ±Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ñа ако желиÑе да кÑенеÑе Ñ Ð¿ÑакÑÑ.

ÐогÑÑноÑÑи за ÑÑиÑаÑе пÑакÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑина ÑкÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ñени леÑÑи ÑÑаж Ñа ÑпеÑиÑалном локалном адвокаÑÑком канÑелаÑиÑом, ÑадаÑима и мини-ÑÑениÑима, коÑи Ñаде Ñ Ð¿Ð°ÑÑнеÑÑÑÐ²Ñ Ñа компаниÑом ÐилбеÑÑоÑÑе ЦÑамбеÑÑ, коÑа нÑде иÑкÑÑÑво Ñада адвокаÑа.

ТакоÑе ÑеÑе добиÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° помогнеÑе ÑавноÑÑи Ñ ÑÑваÑним пÑавним пиÑаÑима пÑÑем наÑег модÑла ÐÑавне клинике.

Ðако ÑеÑе пÑоÑÑаваÑи

Током ÑÑÑдиÑа, од Ð²Ð°Ñ Ñе оÑекÑÑе да ÑÑÑдиÑаÑе 1.200 ÑаÑи годиÑÑе. То Ñе заÑновано на 200 ÑаÑи по 20 кÑедиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ñла. То ÑкÑÑÑÑÑе пÑедвиÑене ÑаÑе, вÑеме пÑоведено на полагаÑÑ Ð¸ незавиÑни ÑÑÑдиÑ. Ðако Ñе ово вÑиÑеме подиÑелило измеÑÑ Ñваке од ÑÐ¸Ñ ÑазликÑÑе Ñе Ñваке године и завиÑи од кÑÑÑа и модÑла коÑе пÑоÑÑаваÑе.

6 Ñазлога за ÑÑÑÐ´Ð¸Ñ Ð¿Ñава на Ð¥ÑллÑ

 1. 99% оÑÑена запоÑÑивоÑÑи дипломиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ *
 2. ÐаÑÑиÑе закониÑа Ñжад Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ ÑÑÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑдниÑи
 3. ÐогÑÑноÑÑи даваÑа пÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑавеÑа пÑавим клиÑенÑима
 4. УживаÑÑе Ñ Ð±Ð»Ð¸ÑÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÑи Ñ Ð½Ð°Ñем пÑиÑаÑеÑÑком пÑавном ÑакÑлÑеÑÑ
 5. ÐогаÑÑÑво ваннаÑÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð°ÐºÑивноÑÑи
 6. ÐÑовÑеÑиÑе ÑвоÑе ÑпоÑобноÑÑи на ÑакмиÑеÑима из ÐÑавног дÑÑÑÑва

122482_5ee0d7414354b108f5d08460962f30771139d9e34e50744e752a79dc904fcd_1280.jpgÑÑÑÑо / Ðикабаи

ÐаÑе бÑдÑÑе пеÑÑпекÑиве

 • СолиÑиÑоÑ
 • ÐаÑÑиÑÑеÑ
 • ÐÑавни извÑÑилаÑ
 • ÐанкеÑ
 • ÐенаÑеÑ
 • УÑиÑеÑ

Сви Ñмо Ñ Ð¿ÑипÑеми за ваÑÑ ÐºÐ°ÑиÑеÑÑ. У ÑÑваÑи, добили Ñмо нагÑаде за наÑин на коÑи подÑÑиÑемо ÑÑÑденÑе да Ñе ангажÑÑÑ Ñа клиÑенÑима Ñ ÑÑваÑним ÑиÑÑаÑиÑама.

ÐеÑÑине и знаÑа коÑа ÑеÑе овде ÑÑеÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð²Ð°Ð¼ оÑвоÑиÑи каÑиÑеÑÑ Ñ Ñлогама ÑнÑÑÐ°Ñ Ð¸ изван пÑавног поÑа.

ÐÑÑÑажиÑе виÑÑÑÐµÐ»Ð½Ñ ÑÑÑнеÑÑ

ÑÑÑпÑ://виÑÑÑалÑоÑÑ.ÑÑлл.аÑ.Ñк/Ñаке-а-лоок-аÑоÑнд/аÑеа-оÑ-инÑеÑеÑÑ/ÑÑооÑе-иоÑÑ-ÑÑбÑеÑÑ/лав

* ÐÑоÑÐµÐ½Ð°Ñ ÑÑÑденаÑа на ÑÐ°Ð´Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ Ð´Ð°Ñем ÑÑÑдиÑаÑÑ Ñ ÑÐ¾ÐºÑ Ð¾Ð´ ÑеÑÑ Ð¼ÐµÑеÑи након ÑÑо ÑÑ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð¸Ñали: УРпÑебивалиÑÑе Ñ Ð¡ÐÐ-Ñ ÐºÐ¾Ñи Ñедовно ÑÑÑдиÑаÑÑ; ÐнкеÑа о деÑÑинаÑиÑама напÑÑÑаÑа виÑоког обÑазоваÑа за академÑÐºÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ 2016/17, коÑÑ Ñе обÑавила Ð¥ÐСР2018

УÑлови за ÑпиÑ

СÑановниÑи Ðелике ÐÑиÑаниÑе

Ðодови Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð±Ð¸Ñи ÑÐ²Ð¸Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑикаÑиÑа по УЦÐС ÑаÑиÑи, али моÑаÑÑ ÑадÑжаÑи наÑмаÑе 80 бодова из

 • Рнивои
 • ÐТÐЦ помоÑна диплома, диплома или пÑоÑиÑена диплома
 • ÐЦР ЦамбÑидге ÑеÑниÑка Ñводна диплома, диплома или пÑодÑжена диплома
 • ЦÐЦХРдиплома или пÑоÑиÑена диплома
 • ÐÑÑки одлазни ÑеÑÑиÑикаÑ
 • СÑоÑÑиÑÑ Ð¥Ð¸Ð³ÑеÑÑ
 • ÐапÑедна диплома ÐелÑÑ ÐаÑÑалаÑÑеаÑе
 • или комбинаÑиÑа одговаÑаÑÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑикаÑиÑа нивоа 3

ÐлÑеÑнаÑивне квалиÑикаÑиÑе

 • ÐÐ Ðиплома: 30 бодова
 • ÐÑиÑÑÑп дипломи виÑоког обÑазоваÑа: пÑенеÑиÑе Ñа 45 бодова по заÑлÑзи

ÐеÑÑнаÑодни ÑÑÑденÑи

Ðко вам Ñе поÑÑебна ÑÑÑдиÑÑка виза за Ð¢Ð¸ÐµÑ 4 или ако Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñви Ñезик ниÑе енглеÑки, од Ð²Ð°Ñ Ñе Ñе моÑаÑи доÑÑавиÑи пÑиÑваÑÑиви докази о Ð½Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð²Ð°Ñег енглеÑког Ñезика.

ÐÐ²Ð°Ñ ÐºÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑева ÑвеÑÑилиÑни ÐÐÐТС 6.5, Ñа наÑмаÑе 5,5 Ñ ÑÐ²Ð°ÐºÐ¾Ñ Ð²ÐµÑÑини.

Ðко Ð²Ð°Ñ ÐµÐ½Ð³Ð»ÐµÑки ÑÑенÑÑно не доÑÑиже поÑÑебне ÑÑандаÑде ÑнивеÑзиÑеÑа за Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам, можда Ñе Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñи Ñедан од наÑÐ¸Ñ ÐºÑÑÑева енглеÑког Ñезика.

Ðко Ð²Ð°Ñ ÐµÐ½Ð³Ð»ÐµÑки ÑÑенÑÑно не доÑÑиже поÑÑебне ÑÑандаÑде ÑнивеÑзиÑеÑа за Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам, можда Ñе Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñи Ñедан од наÑÐ¸Ñ ÐºÑÑÑева енглеÑког Ñезика.

Ðко желиÑе виÑе инÑоÑмаÑиÑа о овом пÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ñа University of Hull молимо Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° иÑпÑниÑе обÑÐ°Ð·Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑиÑаÑÑе наÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÐºÑ Ð¿ÑиваÑноÑÑи.

Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

The University of Hull has been changing the way people think for 90 years. Our motto, Lampada Ferens, translates as ‘carrying the light of learning’, and over the years, we’ve shared that light with ... Pročitajte više

The University of Hull has been changing the way people think for 90 years. Our motto, Lampada Ferens, translates as ‘carrying the light of learning’, and over the years, we’ve shared that light with thousands of people from across the world. Pročitajte manje