LL.M. u transnatsionalnoј trgovinskoј praksi

Opšte

Dostupno je više lokacija: 3

Opis programa

ÐÐµÑ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑиÑа оÑганизÑÑе ÐÐ.Ð. Ñ ÑÑанÑнаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ ÑÑговинÑÐºÐ¾Ñ Ð¿ÑакÑи . Center for International Legal Studies (СалзбÑÑг, ÐÑÑÑÑиÑа) има виÑе од 5,000 Ñланова пÑавника ÑиÑом ÑвиÑеÑа. ÐÑавни ÑакÑлÑÐµÑ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑзиÑеÑа Ñ ÐазаÑÑком (ÐаÑÑава, ÐоÑÑка) Ñе на поÑÑ Ð¼ÐµÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑким ÑнивеÑзиÑеÑÑким пÑавним ÑакÑлÑеÑима Ñ Ð¿Ð¾ÑледÑÐ¸Ñ Ñедам година. УнивеÑзиÑÐµÑ ÐоÑÐ²Ð¾Ñ ÐоÑанд (ÐÑдимпеÑÑа, ÐаÑаÑÑка), оÑнован 1635. године, налази Ñе на водеÑем пÑавном ÑакÑлÑеÑÑ Ñ ÐаÑаÑÑкоÑ. ЦенÑÐ°Ñ Ð·Ð° ÑинанÑиÑÑко пÑаво и полиÑÐ¸ÐºÑ Ð½Ð° УнивеÑзиÑеÑÑ Ðикин има ÑедиÑÑе Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ, Ðини, ÐÑавном ÑакÑлÑеÑÑ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑзиÑеÑа ÐоÑÑон (ÐоÑÑон, ÐаÑаÑÑÑеÑÑ) оÑнован Ñе 1872. године и налази Ñе Ñ 25 наÑбоÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´ виÑе од 200 пÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ñкола акÑедиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð´ ÑÑÑане ÐмеÑиÑке адвокаÑÑке комоÑе.

ЦенÑÑалноевÑопÑке локаÑиÑе ( ÐÑдимпеÑÑа и ÐаÑÑава ) и азиÑÑка локаÑиÑа ( Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°Ñ ), Ñа ÑоÑмаÑом ÑеÑиÑе од двиÑе ÑедмиÑе, пÑÑжаÑÑ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ Ð¿ÑедноÑÑ Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð° коÑи не Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¾Ð´ÑзеÑи Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð° од Ñвог Ñада, а поÑебно акÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑакÑиÑаÑа, онима коÑи не Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¿ÑиÑÑÑиÑи вÑеме или ÑÑоÑак године Ñ Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑанÑÑÐ²Ñ Ð¸ / или онима коÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑеÑко добиÑи ÑÑÐ°Ð¶Ñ Ð·Ð° ÑÑÑдиÑаÑе Ñ Ð¡ÑедиÑеним ÐÑжавама. ÐÑогÑам Ñе дизаÑниÑан да заÑедно Ñа ÑÑÑÑÑним Ñлановима ÑакÑлÑеÑа доведе иÑкÑÑне адвокаÑе, а ÑÑÑÑкÑÑÑа ÑеминаÑа поÑÑедÑÑе акÑÐ¸Ð²Ð½Ñ ÑазмÑÐµÐ½Ñ Ð¼ÐµÑÑ ÑÑеÑниÑима. ТÑидеÑÐµÑ Ð¸ два адвокаÑа из 13 земаÑа , Ñ ÑаÑÐ¿Ð¾Ð½Ñ Ð¾Ð´ 25 до 65 година, ÑÑеÑÑвовали ÑÑ Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð½ÐµÐ´ÐµÑном ÐÐ.Ð. ÑеÑиÑе.

ÐÐ.Ð. заÑÑева задовоÑÑÑво од 21 кÑедиÑа Ñ ÑÑи ÑиклÑÑа понÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñваке године Ñ ÐÑдимпеÑÑи Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ Ð¸ ÑÑÐ½Ñ Ð¸Ñ ÐаÑÑави Ñ Ð°Ð¿ÑилÑ. ÐÐ.Ð. може Ñе завÑÑиÑи за ÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°.

ÐÐ.Ð. кÑÑÑеви Ñе на енглеÑком наÑÑи на ÑакÑлÑеÑÑ ÐºÐ¾Ñе пÑÑжаÑÑ Ð¦ÐÐС, УнивеÑзиÑÐµÑ ÐазаÑÑки и УнивеÑзиÑÐµÑ ÐоÑÐ²Ð¾Ñ ÐоÑанд. ÐдабÑани ÑÑеÑниÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð´Ð° попÑне до Ð´ÐµÐ²ÐµÑ Ð±Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð° на ÑеÑиÑи коÑа Ñе нÑди Ñваког ÑÑна Ñ ÐÑдимпеÑÑи, Ñа ÑакÑлÑеÑом коÑе пÑÑжа ÐоÑÑонÑки ÑнивеÑзиÑеÑ.

СледеÑи ÐÐ.Ð. СеÑиÑе Ñе Ñе одÑжаваÑи од 31. маÑÑа до 13. апÑила 2019. године Ñ ÐÑдимпеÑÑи (6 кÑедиÑа), од 16. до 29. ÑÑна 2019. Ñ ÐÑдимпеÑÑи (9 кÑедиÑа), 7. до 20. ÑÑла 2019. Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ (3 кÑедиÑа). и 6. - 19. окÑобÑа 2019. Ñ ÐаÑÑави (3 кÑедиÑа). ШколаÑина за 2019. Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð·Ð° ÐÑдимпеÑÑÑ Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ Ð¸ ÐаÑÑави Ñ Ð°Ð¿ÑÐ¸Ð»Ñ Ñе 3800 долаÑа. ШколаÑина за 2019. Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ñе 600 долаÑа по кÑедиÑима. СÑÑденÑи обиÑно поÑаÑаÑÑ ÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð¸Ð»Ð¸ две ÑеÑиÑе годиÑÑе. ÐÐ.Ð. моÑа биÑи завÑÑен Ñ ÑÐ¾ÐºÑ Ð¾Ð´ Ð¿ÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð° од поÑеÑка. Ðа ÑаÑполагаÑÑ Ñе 50% ÑколаÑина и дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑипендиÑа.

ÐодноÑиоÑи заÑÑева за ÐÐ.Ð. Ñ ÑÑанÑнаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ ÑÑговинÑÐºÐ¾Ñ Ð¿ÑакÑи моÑа имаÑи пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñви ÑÑепен пÑава и показаÑи доказ о академÑÐºÐ¾Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑи. ÐемаÑки звÑÑниÑи енглеÑког Ñезика моÑаÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñи компеÑенÑиÑÑ Ð½Ð° ÑезикÑ.

ÐÐ.Ð. Ñ ÑÑанÑнаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ ÑÑговинÑÐºÐ¾Ñ Ð¿ÑакÑи заÑÑева 21 кÑедиÑ. СÑазе коÑе ÑÑ Ð½Ð° ÑаÑполагаÑÑ Ð·Ð° добиÑаÑе ÑÑепена ÑÑ:

  • ТÑи пÑолеÑа, Ñедна Ñ ÐÑдимпеÑÑи (6 кÑедиÑа) и две Ñ ÐаÑÑави (12 кÑедиÑа) или два Ñ ÐÑдимпеÑÑи (12 кÑедиÑа) и Ñедна Ñ ÐаÑÑави (6 кÑедиÑа) = 18 кÑедиÑа, плÑÑ (а) кÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑеÑе на даÑÐ¸Ð½Ñ (пÑизнаваÑе и извÑÑеÑе ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑеÑÑда, 3 кÑедиÑа), или (б) 30 ÑаÑи ЦÐÐС ЦÐÐ (3 кÑедиÑа), или (Ñ) ÐиÑекÑни иÑÑÑаживаÑки Ñад од 15.000 до 18.000 ÑеÑи (3 кÑедиÑа).
  • Ðва пÑолеÑа, Ñедна Ñ ÐÑдимпеÑÑи (6 кÑедиÑа) и Ñедна Ñ ÐаÑÑави (6 кÑедиÑа) = 12 кÑедиÑа, плÑÑ Ñедна ÑÑнÑка ÑеÑиÑа Ñ ÐÑдимпеÑÑи (9 кÑедиÑа). Ð£Ð¿Ð¸Ñ Ñ ÑÑнÑÐºÑ ÑеÑиÑÑ Ñе огÑаниÑен. ÐÑиÑем на ÑÑниÑÐºÑ ÑеÑиÑÑ Ð·Ð°ÑÑева извÑÑне академÑке пеÑÑоÑманÑе на пÑеÑÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð¿ÑолеÑÐ½Ð¾Ñ ÑеÑиÑи и подÑазÑмиÑева знаÑно виÑе Ñада од пÑолеÑÐ½Ð¸Ñ ÑеÑиÑа. Ðа ÑаÑполагаÑÑ ÑÑ Ñи кÑÑÑеви ÑÑеÑа на даÑинÑ, коÑи омогÑÑаваÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑеÑак 6 од 21 кÑедиÑа на мÑежи или пÑÑем ÐÐÐ-а или УСÐ-а.

ÐпликаÑиÑа Ñе може извÑÑиÑи на мÑежи или пÑеÑзимаÑем пÑиÑаве.

43250_BUDA

ÐбÑазложеÑе

ЦенÑÑалноевÑопÑка (ÐÑдимпеÑÑа и ÐаÑÑава) и азиÑÑка (ШангаÑÑка) локаÑиÑа и ÑоÑÐ¼Ð°Ñ ÑеÑиÑе од двиÑе ÑедмиÑе Ñваки пÑÑжа Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ Ð¿ÑедноÑÑ Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð° коÑи не Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¾Ð´ÑзеÑи Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð° од Ñвог Ñада, поÑебно акÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑакÑиÑаÑа, онима коÑи не Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¿ÑиÑÑÑиÑи вÑиÑеме или годиÑÑи ÑÑоÑак Ñ Ð¡ÑедиÑеним ÐÑжавама и / или онима коÑи можда имаÑÑ Ð¿Ð¾ÑеÑкоÑе да добиÑÑ Ð²Ð¸Ð·Ðµ за ÑÑÑдиÑаÑе Ñ Ð¡ÑедиÑеним ÐÑжавама. ÐÑогÑам Ñе дизаÑниÑан да заÑедно Ñа ÑÑÑÑÑним Ñлановима ÑакÑлÑеÑа доведе иÑкÑÑне адвокаÑе, а ÑÑÑÑкÑÑÑа ÑеминаÑа поÑÑедÑÑе акÑÐ¸Ð²Ð½Ñ ÑазмÑÐµÐ½Ñ Ð¼ÐµÑÑ ÑÑеÑниÑима. ТÑидеÑÐµÑ Ð´Ð²Ð° адвокаÑа из 13 земаÑа ÑÑеÑÑвовало Ñе Ñ Ð½Ð°ÑновиÑÐ¾Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð½ÐµÐ´ÐµÑÐ½Ð¾Ñ ÐÐ.Ð. ÑеÑиÑе.

ÐÑепоÑÑке

testimonials

Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

The Center for International Legal Studies - CILS/the Center - is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law ... Pročitajte više

The Center for International Legal Studies - CILS/the Center - is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law. Its international headquarters have been in Salzburg, Austria since 1976. Its essential purpose is to promote and disseminate knowledge among members of the international legal community. Pročitajte manje
Salzburg , Budimpeshta , Varshava , Shangaј + 3 Više Manje